Saturday, November 23, 2013

Gavinisms

Earlier I was in the kitchen doing something and I didn't see or hear Gavin in the living room. He's not supposed to be messing with the computer after the writing on the screen incident. So I looked down the hall way and said "Gavin, where are you?" I see him run really fast from the computer room into his room and said "i'm in my room stace!" I went in there, looked at him, and said, really? He said, well I was in the computer room, but I wasn't touching the computer! I was totally giggling to myself when I saw him room from room to room really fast! LOL!!


Gavin wanted to type his mom a note.  I let him do it in my FB status.  It goes like this...
hffvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvufggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggog7t77du8ruihyfkudfhkduhkdjhfkjfhdskjhfsjdfhsdjlkfhjdkhfldkjhfkjdhlfkjdhfkjdhfjkhfjdhfjdkhfjkdshfjkdhfkdsfkjldhfkjdshfkjdhfkdjhfdkjhfkdjhfkjsdhlfdjhfjdkhfjkdhfhdjhvfhgfhkjhfgkjfhlkjfhdkfhgdkjfghkjfhkjhgkjfhgkfglkdfhvkhfghdfkghdkfghkfjhgkfhgjkdhfgjhdfgdfgfghhjdfgdfgdfgdgfggfgjfvvvvffffffffffffddddddghvjdfjhgvfhvjdffdfgfffffffffffffdgfjhdgvjgjfhvjffhvfgvyjughfuhyfhuyhrguytr67rdgcflbkhy[0jor09iod8rfyrh0pioeueddeoigutugrigg9ihyvjvhfuvhdkvvhvikbsr;kkldjbiflgjkkfgjhhgfujhhtr8uyt985uy895uyuthtighgihjioghjhjhgjhkfjhkjghghgkhjklghjlghjlgkhjglkhjjjjjjjjjjjjjklg houty895t9y8u5869yu8695 vibugibfviogubogt gitoihugt8hu89i yt09iy09t8i9t89tyu9ty9ty8u9tyuy098i908i098098509u809y80t8ih0965t8yty875098750985968796087690876-555555555555555577777777777777777777777777777777777777777777777756908y5609yotigjbkjvh41kfdsde98uyyasgfhtdgyrhuuugfghhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhfgilfjgijuioyu5iotoriutioerfuioerutioruteoriteritroituritu4irtiutrutroituroeutrioutrityoiurioutoituotiuituytuyituruytiyutiyoutoiuytioutiuytiuyituy uugith89iutgiguihtuitightygutyuiytiugytigytiuutiytiugtiuyhtuiyyhutiytiuytiytiyutiytriytiugiuyuyhttutyu5tu5uyt6uy867897u586ty7u5y786yy7t86576675867958765897648967hhhhhhhhhhhhhhhhhy7uyu77777777777777777777777777777777777777777777kxi hcu ucffyfuyhfuihdysiuyeriufhyeriiiiiterityiiuyttiuyiuyyyyyyyyititiuyiuyiuytiuyiuytrutyiruytiuryturytriutyiuuuuuuuuurtyryiotyritrturtyyurytiorytyrtiuyreitoyertyuyeiuyterygiutpuo[itriooipty8udpriyh0y9io8u4ruo09titiyhioi59oiwouwdhvgrhiurtughtu3oriogjrijguwhrrigbhyughftdguuiop]urfewfyvbhyhtres vibhytrg4wys7xucvjfhrg43eteyty6rr

I asked him what it says.  He said to me "I don't know Stace, I can't read!"No comments: